سوال ریاضی

 

- مساحت استان ها - کشور ها و قاره ها را با واحدی به نام ................. بیان می کنند.

 

- 485 کیلو گرم یعنی .................... گرم

 

- ۹۶ سانتی متر یعنی ................... متر

 

- آب مصرفی خانه ها را با واحدی به نام ...................... اندازه گیری می کنند.

 

۳- کسر را به عدد اعشاری و عدد اعشاری را به کسر تبدیل کنید:(۱)

 

                   = ۰۷/ ۰                     = ۴/۵                    = ۳۶۷ هزارم

 

۴- در جای خالی عدد مناسب بنویسید: (۱)

 

 

 

۵- در جای خالی علامت مناسب بگذارید:(۱)

 

           ۲۷        ۲۸     ۴           ۴۸   ۲۷    ۴                    ۴۷۰/ ۰         ۴۷/ ۰

 

۶- باقی مانده ی تقسیم ۷۸ بر ۳ مثل باقی مانده ی ................... است بر ۳ . یعنی ............... پس ۷۸ بر ۳ بخش پذیر .................. (۷۵/۰ )

۷- اعمالی زیر را انجام داده و حاصل را در صورت امکان ساده و یا به عدد مخلوط تبدیل کنید: (۷۵/۲)

 

۸- در شکل روبه رو اندازه ی زاویه ی (م) را پیدا کنید (۱)

 

 

۹- کدام یک از شکل های زیر دارای ۳ خط تقارن می باشد؟(۵/۰)

الف: مربع        ب: مستطیل       ج: متوازی الاضلاع      د: مثلث متساوی الاضلاع

۱۰- یک گروه کوهنوردی ساعت ۴۲     ۱۰      ۶ صبح برای فتح قله ی دماوند حرکت کردند و در ساعت ۴۸    ۲۹   ۵ بعد از ظهر همان روز آن قله را فتح کردند . این گروه چه مدت در راه بوده اند؟(۱)

 

۱۱- کتابفروشی کتاب های خود را با ٪۲۰ تخفیف می فروشد . برای خرید کتابی که قیمت روی جلد آن ۱۰۰۰ تومان است چند ریال باید بپردازیم؟(۲۵/۱)

 

۱۲- زمینی است به شکل مستطیل به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰۰ متر . مساحت این زمین چند هکتار است؟(۱)

 

۱۳- کدام یک از اعداد زیر هم بر ۲ و همبر ۳ و هم بر ۵ بخش پذیر است؟(۵/۰)

الف: ۶۵۲             ب: ۳۳۵                ج: ۴۵۰                د: ۸۳۰

۱۴- نسبت وزن علی به رضا مثل ۳ به ۴ می باشد. اگر وزن آن ها روی هم ۷۷ کیلو گرم باشد وزن هریک چند کیلو گرم است؟( ۲۵/۱)

 

۱۵- کتابی ۲۰۰ صفحه دارد اگر حسن چهار پنجم آن را مطالعه کرده باشد:

الف: چند صفحه مطالعه کرده است؟

ب: چند صفحه باقی مانده است؟(۲۵/۱)

 

۱۶- منبعی داریم به شکل مکعب مستطیل که طول و عرض و ارتفاع آن به ترتیب ۵ و ۴ و ۳ متر است.

الف: حجم آن چند متر مکعب است؟

ب: گنجایش آن چند لیتر است؟(۱)

 

۱۷- نمرات ریاضی محمد در ماه اسفند ۱۹ - ۱۸ - ۱۶ و ۱۵ می باشد . معدل درس ریاضی محمد در اسفند ماه چند است؟(۱)

 موفق باشید اریاشکوه

/ 0 نظر / 11 بازدید