سوال ریاضی 5 ابتدایی

آزمون ریاضی پنجم دبستان  (2)

کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

 

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

 

حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

 

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

 

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم                 

 

ربع 60 تا برابر است با:             

 

الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

 

در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

 

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9 

 

مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

 

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

 

کدام گزینه غلط است؟

 

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

 

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

%30 عدد 120 چند تا می شود؟

 

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

 

نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

 

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

 

الف: 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

 

 موفق باشید .

/ 0 نظر / 24 بازدید