شعر الفبا

شعر الفبا

الف   بِ   پِ   تِ   ثِ    جیم    چِ                        یک گل کاشتم تو باغچه

حِ    خِ    دال     ذال    رِ    زِ    ژِ                           به  گل  آب  داد  منیژه

سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین                   گلم خوب شد در این بین

فِ   قاف   کاف   گاف   لام    میم                         ما   بچه های   خوبیم

نون    واو    ه    یِ    شد    حالا                          سی ودو حرف الفبا

/ 0 نظر / 24 بازدید