دوره دستور زبان فارسی پنجم

فعل : جزو اصلی جمله است و معمولا در آخر جمله می آید.

       فعل زمان و شخص انجام دهنده کار را هم مشخص می کند:

مفرد

جمع

اول شخص:رفتم

اول شخص:رفتیم

دوم شخص:رفتی

دوم شخص:رفتید

سوم شخص:رفت

سوم شخص:رفتند

 

 

 

 

 

 

نهاد وگزاره:

             نهاد:قسمت اول جمله که در مورد آن خبر می دهیم.(فاعل همیشه درقسمت نهاد است.)

            گزاره:قسمتی از جمله که در مورد نهاد خبر می دهد.(فعل همیشه در قسمت گزاره است.)

                   مثال: نوید و عرفان به گل ها آب می دهند.

 

صفت: صفت کلمه ای است که حالت وچگونگی اسم را بیان می کند.

 

اسم:اسم برای نامیدن استفاده می شود.هرگاه اسمی همراه صفت بیاید به آن اسم موصوف

می گویند. مثال:(دانش آموز موصوف است.)

دانش آموز زیرک

 

مضاف و مضاف الیه: هر گاه  اسمی به دنبال اسم یا ضمیردیگر بیاید اسم اول مضاف واسم یا ضمیر دوم مضاف الیه است.

(توجه داشته باشید که هر دو چه موصوف وصفت وچه مضاف و مضاف الیه به وسیله کسره به هم

وصل می شوند.)مثال:  پدر سینا،     کتاب من،      بهار ایران

 

   قید:کلماتی هستند که در مورد فعل توضیح می دهند.قیدها به سه صورت در جمله شناسایی می شوند:

1-    قید حالت  مثال :خوب،آهسته ...

2-    قید زمان   مثا ل :امروز ،فردا ،هر روز...

3-    قید مکان  مثال : رو،زیر،بالا...

مثال:دانش آموزخوب می نویسد.

     دانش آموز ،خوب می نویسد.

 

ضمیر: ضمیرها کلماتی هستند که به جای اسم قرار می گیرند و از تکرار اسم جلو گیری می کنند.

مفرد

جمع

اول شخص:من

اول شخص:ما

دوم شخص:تو

دوم شخص:شما

سوم شخص:او

سوم شخص:ایشان

 

/ 0 نظر / 121 بازدید