1-نمونه سوالات درس ریاضی پنجم ابتدایی

نمونه سوالات درس ریاضی پنجم ابتدایی

۱- اگر عدد مخلوط  12 و چهار هفتم را به کسر تبدیل کنیم ،کدام یک از کسرهای زیر به دست می آید؟

الف) 87هفتم            ب) 55 هفتم                     ج) 88 چهارم                د) 84 هفتم

 

 ۲- کدام دسته از اعداد زیر بر 3 بخش پذیر نیست؟

الف)36 و 51             ب) 42 و 72                     ج) 87 و 90               د) 53 و 40 

 

۳- از کسرهای زیر کدام بزرگ تر است؟

الف)2 دوازدهم            ب) 3 هیجدهم            ج)   5 بیستم            د) 8 چهل و هشتم

 

۴-مربعی که محیط آن 24 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

الف) 32                                      ب) 36                     ج) 24                        د) 48 

 

 ۵- زهرا 7 پیراهن و فاطمه 8 پیراهن دوخته است. نسبت کار فاطمه به کل کار چیست؟

الف) 7 پانزدهم                ب) 7 هشتم                ج)  8 پانزدهم            د) 8 هفتم

 

۶- کدام یک از کسرهای زیر از یک پنجم بزرگ تر و از یک چهارم کوچک تر است؟

الف) 2چهارم                 ب) 5 چهارم                      ج) 5 بیست و پنجم             د) 9 چهلم

 

۷- پنج ششم18 تا برابر است با:        

       الف) 16 تا            ب) 30 تا            ج)15 تا       د) 17 تا

 

۸- مساحت مربعی که هر ضلع آن یک کیلومتر باشد چند متر مربع است؟

الف) هزار متر مربع        ب) یک کیلومتر مربع        ج)یک میلیون متر مربع          د) هیچکدام

 

۹-   380000 متر مربع یعنی:

الف) 380 هکتار        ب) 3800 هکتار                   ج) 38 هکتار          د) 38000 هکتار

 

۱۰- دو ساعت و چهارده دقیقه برابر است با:

الف) 6814 ثانیه              ب) 4080 ثانیه            ج) 8040 ثانیه             د)7214 ثانیه

 

۱۱- عدد سه میلیون و سه هزار و سه کدام است:

الف) 30003003              ب) 3000303           ج) 3003003             د)3030003

 

۱۲-   قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند. قلب او در ربع ساعت چند بار می زند؟

الف) 6900                     ب) 3450                      ج) 1725             د) 1150

 

۱۳-  مساحت ذوزنقه مساوی است با:

الف) مجموع دو قاعده Î ارتفاع                          ب)نصف مجموع دو قاعده Î ارتفاع 

ج) حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع                       د) نصف حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع

 

۱۴- اگر کسرهای 2 پنجم ، 3 چهارم ، یک سوم را با هم مقایسه کنیم و آنها را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنویسیم کدام پاسخ صحیح است؟

الف) یک سوم, 2 پنجم, 3 چهارم                   ب) یک سوم, 3 چهارم , 2 پنجم 

 ج) 3 چهارم, 2 پنجم, یک سوم                      د) 3 چهارم, یک سوم, 2 پنجم

 

۱۵- در جای خالی (08587) چه عددی باشد تا عدد پنج رقمی حاصل هم بر 6 و هم بر 9 بخش پذیر باشد؟

الف) 7                         ب) 9                            ج) 4                       د) 8

 

۱۶- کدام یک از کسرهای زیر ساده نمی شود؟

الف) 64 سیزدهم              ب) 33 بیست و هفتم          ج) 26 دوازدهم        د) 30 هفتادو پنجم

 

۱۷- علی قلکش را شکست و ثلث پول های آن را به خواهرش و نصف بقیه ی پول را به برادرش داد .پاسخ صحیح کدام گزینه است.

الف) به خواهرش بیشتر پول داده است.    

  ب) به خودش و خواهر و برادرش به مقدار مساوی پول رسیده است.  

ج)  به برادرش بیشتر پول داده است.              

 د) چون مقدار پول معلوم نیست نمی شود حساب کرد.

 

۱۸- اگر قیمت یک خودکار از 75 تومان به 90 تومان افزایش یابد، چند درصد به قیمت آن اضافه می شود؟

الف) % 15                    ب) % 20             ج) % 25                    د) % 30

 

۱۹- در ساختن یک مکعب به ضلع (بُعد) 5 سانتیمتر ، چند سانتمتر مربع مقوا  به کار می رود؟

الف) 125 سانتمتر مربع         ب) 100 سانتمتر مربع        

    ج) 150 سانتمتر مربع         د) 200 سانتمتر مربع

 

۲۰-  کدام گزینه درست است.

الف) 4/7 متر = 74 سانتیمتر               

  ب) 07/40 را با حروف « چهل و هفت صدم » می نویسیم

ج)  گسترده ی چهار وجهی منتظم از 4 مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است.    

   د) همه ی موارد صحیح است.

 

۲۱- هرگاه اندازه ی طول ضلع های یک زاویه را امتداد دهیم اندازه ی زاویه ......

الف) تغییر نمی کند                       ب)بزرگ تر می شود    

   ج) کوچک تر می شود              د)بازتر می شود

 

۲۲- در عبارت 16 بیست و هشتم=...... × 4 هفتم کدام کسر زیر را در جای خالی بگذاریم تا تساوی برقرار باشد؟

الف) 4 هفتم                     ب) 4 چهارم            ج) 7 چهارم               د) 4

 

۲۳- کدام گزینه ،مساحت یک لوزی که قطر بزرگ آن 5متر و قطر کوچکش 80 سانتی متر است را نشان می دهد؟

الف) 400 سانتیمتر مربع             ب) 200 سانتیمتر مربع  

   ج) 4متر مربع                         د) 2 متر مربع

 

۲۴- کدام گزینه برای حاصل ضرب تقریبی « 45×27 » مناسب تر است؟

الف) 800                 ب) 1000               ج) 1200                  د) 1500

 

 

۲۵- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی

 

 ۲۶- حاصل عبارت روبرو کدام است؟                «   چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم»

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم                              ب: سیزده سی و پنجم     

ج:  بیست و دو سی و پنجم                                          د :  یک و سیزده سی و پنجم      

      

۲۷- خمس 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

 

۲۸-  کدام دسته از اعداد زیر بر 6 بخشپذیر است؟

الف)36 و 513                                                   ب) 42 و 702                             

  ج) 86 و 906                                                    د) 24 و 40 

 

۲۹- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار

۳۰- کدام گزینه درست است؟

الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                        ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                           د: همه ی موارد صحیح است.

 

۳۱-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16

 

۳۲- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2                                            ب: 05/4   و  5/4           

   ج:  090/8    و 90/80                               د: الف و ب هر دو صحیح است

 

۳۳-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر

 

۳۴- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

 

۳۵- حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم       

        

۳۶- ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

 

  ۳۷- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

 

۳۸-مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

 

۳۹- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

 

۴۰-  %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

 

۴۱- حاصل تفریق دو عدد مرکب ″14    ′56      7  و ″27    ′53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

 

۴۲- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

 

۴۳- دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

/ 3 نظر / 53 بازدید
پویا

سلام دوست من وبلاگت خیلی خوبه خسته نباشید دوست من به شهر لی لی پود بیا تا بتونی سایتتو بیشتر به بقیه معرفی کنی دوست پیدا کنی مقاله یا اهنگ خودتو منتشر کنی چت کنی و خیلی کارهای دیگه یه سر به ما بزن... پشیمون نمیشی.شهر لی لی پود برای هر ایرانی

قاصدک

با سلام خدمت شما دوست عزیز از شما دوست گرامی دعوت می شود که از سایت کارت پستال درخواستی قاصدک دیدن فرمایید و با درخواست کارت پستال آن را به عزیزانتان هدیه دهید. برای حمایت از ما سایت ما را با عنوان "کارت پستال درخواستی" لینک کنید. منتظر حضور گرم و با محبت شما دوست عزیز هستیم. •طراحی کارت پستال کاملا رایگان می باشد. www.Ghasedakiha.ir

azimi

عالی بود