نمونه سوالات جغرافیا چهارم دبستان

نمونه سوالات جغرافیا چهارم دبستان

 

الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.3نمره
1ـ خورشید از کدام طرف غروب می کند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب

 

2ـ به کمک چه دانشی می توانیم محیط زندگی خود و دیگران را بشناسیم؟

جغرافیا
تاریخ
دینی
مدنی

 

3ـ در گوشه ای از نقشه معنی رنگ ها و علامت های نقشه را می نویسند ، به آن چه می گویند؟

جهت های نقشه
ناهمواری های نقشه
راهنمای نقشه
حاشیه ی نقشه

 

4ـ رنگ آبی در نقشه نشانه ی چیست؟

کوه
آب ها
جنگل
صحرا

 

5ـ به کوه هایی مانند زنجیر به هم متصل شده اند. چه می گویند ؟

ناهمواری
کوهپایه
رشته کوه
قله

 

6ـ رشته کوه شمال ایران کدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتان

 

ب: جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2نمره

1ـ شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد .........................................................است.
2ـ به پستی و بلندی های زمین ......................................... می گویند.
3ـ به زمین های صاف و هموار..............................................می گویند.
4ـ وقتی از به هم پیوستن جویبار ها ................................ تشکیل می شود.

 

د: صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا باعلامت × مشخص کنید. 2نمره
1ـ وقتی از آسمان به زمین نگاه می کنیم ، خانه ها کوچک دیده می شوند .

صحیح
غلط

 

2ـ خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است.

صحیح
غلط

 

3ـ کوهپایه ،بالاترین نقطه ی کوه است.

صحیح
غلط

 

4ـ « دماوند » بلندترین قله ی ،رشته کوه زاگرس است .

صحیح
غلط

 

ه: به سؤالات زیر پاسخ دهید.
1ـ چهار مورد از وسایل آموزش و یادگیری جغرافیا را نام ببرید ؟1نمره

 

2ـ مرکز استان های داده شده را بنویسید؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• کرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )

 

3ـ ازقطب نما چه استفاده ای می کنیم؟1نمره
4ـ دو کوه داخلی ایران را نام ببرید؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه ای پررنگ » در نقشه نشانه ی چیست؟1 نمره
6 ـ از جلگه های شمال ایران فقط دو جلگه را نام ببرید ؟ 1نمره


ی: مفاهیم زیر راتعریف کنید.2نمره
آبرفت
کوهپایه

 

 

 

درس علوم

1 . کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

الف) استخوان
ب) سلول
ج) رگ
د ) پوست

2 . میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟

الف) 10برابر
ب) 100برابر
ج) هزار برابر
د) 20برابر

3. خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟

الف) خشک باشد
ب)سفت باشد
ج) مرطوب ونمناک باشد
د)موارد الف وب صحیح است

4. بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟

الف ) حشره ی بالغ
ب) حشره در تخم
ج) حشره در پیله
د) نوزاد حشره

5 . کدام جانور انگل است؟

الف)کرم خاکی
ب) ملخ
ج) کرم آسکاریس
د) هیچ کدام

6 . هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟

الف) جامد
ب) مایع
ج) گاز
د)محلول

7 . در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟

الف) خیاطی
ب) سرپیچ جاده ها
ج) آزمایشگاه
د)در ساختن کوره ی آفتابی

8 . رشد وتقسیم سلول تا پایان عمر ادامه دارد

صحیح
غلط

 

9 . گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.

صحیح
غلط

 

10 . در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود.

صحیح
غلط

 

11 . اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.

صحیح
غلط

 

12 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.
*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده می کنیم.
*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد تصویرها ................. می شوند.

 

13 . اصلاحات زیر را تعریف کنید.

الف )آوند:......
ب) انگل:..............
ج) باز تابش نور:.....

 

14 . وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

16 . در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

17 . دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

18 . کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزی یعنی....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنویسید

21 . برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .
گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

23 . چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.

 

 

 

درس تاریخ

 

1. مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.

صحیح
غلط

2 . باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد.

صحیح
غلط

3 . نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.

صحیح
غلط

4 . کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد.

صحیح
غلط

5 . جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟

الف) سنگ
ب)آهن
ج)چوب
چرم

6 . انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

الف) دامپروری
ب) خانه سازی
ج) کشاورزی
د)ساختن ابزار

7 . اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟

الف) دجله
ب) فرات
ج)کارون
د) نیل

8 . خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهیم
ب) حضرت موسی
ج) حضرت نوح
د)حضرت عیسی

9 . ماد ها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

الف) ایلام
ب)شوش
ج) بابل
د)هگمتانه

10 . در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

*خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یکی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.
*انسان های نخستین اولین حیوانی که اهلی کردند ................................بود.
*رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع .........................شد.
*گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.

 

11 . ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟

12 . نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

13 . کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟

15 . از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟

 

 

چهارم دبستان پسرانه ی شاهد مریوان درس مدنی

 

1 . خانواده های که بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. .

صحیح
غلط

2 . اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است.

صحیح
غلط

3 . مدرسه اولین خانه ی ماست. .

صحیح
غلط

4 . کدام یک از کار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.

الف)دیدن اقوام
ب) گردش
ج) نماز جمعه
د) نظافت

5 . چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.

الف) ناظم
ب) دفتر دار
ج) معلّم
د) مدیر

6 . مردم در مسجد برای حل مشکلات محلّه ی خود چه می کنند؟

الف) نماز می خوانند
ب) دعا می کنند
) مشورت می کنند
د) هیچ کدام

7 . در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.
*مدرسه محل تعلیم و................................است.

8 . چرا دین اسلام به خانواده اهمّیت زیادی داده است؟

9 . وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟

10 . نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

 

 آریاشکوه

/ 3 نظر / 5 بازدید
Max Designing

طرح هر ایرانی یک سایت با شرایطی ویژه ما با هر مبلغی برای شما یک سایت طراحی میکنیم طراحی یک سایت با هر سیستمی به سلیقه ی شما به صورت کامل و مستقل با تمام امکانات و یک دامنه مستقل رایگان با قیمتی باورنکردنی.با سرور های قدرتمند امریکا و المان و پشتیبانی 24 ساعته تحویل سریع.فقط 37 هزار تومان درصورتی که شما تنها یک وبسایت شخصی احتیاج دارید به دلیل حجم کمی که مورد استفاده قرار میگیرد هزینه ان نیز بسیار کمتر از 37 هزار تومان خواهد بود شما میتوانید برای سفارش و یا مشاوره رایگان با شماره یا ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید 09361901693 ایمیل maxdesigning.l2@gmail.com

reza

سلام دوست عزیز سایت بزرگ 62baner حرفه ای ترین سایت در امر طراحی بنر تبلیغاتی است. یکی از راه های افزایش بازدید استفاده از بنر های متحرک است.سایت ما برای شما این بنر را به صورت حرفه ای طراحی می کند که به افزایش بازدید شما کمک کند. در ضمن سایت ما هدر وبلاگ و لوگو نیز طراحی میکند. حتما یه سر بزنید!!! 62baner.ir

سارا

مرسی خوب بود ، برای تبادل لینک اتوماتیک به این صفحه برید http://link.ir-toppik.com و ... از سایت ما هم دیدن کنید