سوال بنویسیم 5 ابتدایی

ردیف

سئوال

بارم

1

کلمه های منادا را  مشخّص کرده ودر مقابل جمله ها بنویسید . 

الف الهی ، تو بخشنده و مهربانی .                  ب- خدایا ، تو را دوست می دارم .                

 

1

2

مخالف کلمه های زیر را بنویسید .

     جهل : ................         ثروتمند : ...............         نومید : ...............        آگاه : ............... 

 

1

3

صفت های داده شده را در جای مناسب بنویسید .          ( استوار وسیع بی همتا فعّال)

  خدای................              دریای ..............      دانش آموز ....................    کوه .................

 

1

4

مفرد کلمه های زیر را بنویسید .

قلوب :                            اعماق :                مطالب :                شهدا :

1

5

هم معنی کلمه های زیر را بنویسید .

   مشهور : ....................     متنوّع : .................   شیوع : ..............  بی کران : ........... 

 

1

6

هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویسید .

دانشمند : ..................    تنظیم : .................   مدرسه : .................   تحقیق : ............. 

 

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

جمله

نهاد

گزاره

مفعول

زمان فعل

خود       یزید امام حسین ( ع ) را شهید کرد .

 

 

 

 

خود         علی کتاب مطالعه کرد .

 

 

 

 

نهاد ،  گزاره ، مفعول و زمان فعل های زیر را مشخص کرده و بنویسید .

 

 

 

2

 

8

با معانی متفاوت کلمه ها ی زیر ، جمله بسازید .

کشید :

کشید :

1

9

معنی بیت روبرو را بنویسید .  

نابرده رنج ، گنج میسّر نمی شود         مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد .

 

 

1

 

10

از دو موضوع زیر یکی را به اختیار انتخاب ودر باره ی آن انشایی بنویسید .

1-  چگونه باشیم ؟                           

2- در باره ی شهادت امام حسین ( ع ) هرچه می دانید ، بنویسید .

/ 2 نظر / 5 بازدید
کیمیا

سلام خانوم . من کلاس ششم . میشه به من توضیح بدین چه جوری اعداد اعشار رو تقسیم کنیم؟

azimi

عالی بود