«می کار»چیست؟

«می کار»چیست؟
می کار رمزی است برای دانش آموزان جهت شناخت می برای افعال ...
وقتی در گفتن دیکته کلمه ای رسیدیم که می دارد؛ می توانیم به دانش اموزان بگوییم که این جا می برای کار است چون بعد از می کلمه ای است که انجام کاری را بیان می کند کم کم خود دانش اموز این قاعده را کشف می کند ولازم نیست که ما آن را توضیح دهیم...
مهم،مهم
 نکته های بسیار مهم درباره ی ... (می) کاری و زحمتکش....و  قرار گرفتن (ای) اخر تنها ی مستقل در کلمه هایی مانند مدرسه ای ..ساده ای ......و همچنین کلماتی مانند زیاد ..خیار...پیاز.البته هنوز صامت ی را نخوانده اند.
 نکته اول : هر گاه در کلمه ای اول صدای مصوت (ای) و بعد صدای صامت (ی ) شنیده شود ..یکی از انها را مینویسیم ..و در هنگام خواندن اول مصوت (ای) و سپس صامت (ی)  را میگوییم...مانند..
پیاز....خیار...بیابان..زیاد.....
اولیای گرامی توجه داشته باشند که اینگونه کلمات برای بچه ها نه بخش میشوند ونه صداکشی ....کلی آموزی هست...و هنگام خواندن به بچه ها بگین این کلمات را  سریع بخونن ....والبته که هنوز صامت ی را نیاموخته اند...
نکته دوم : (می)کاری و زحمتکش...
برای یادگیری بهتر به بچه ها می گوییم ..بچه ها این ..می...کاری و زحمتکش قبل از کلماتی می آید که در آن کلمه میخواهد کاری انجام گرفته شود یا میخواهد انجام بگیرد ..و چون این ..می...برای انجام دادن کاری به ما کمک می کند .به آن ..(می) کاری .می گوییم...و همیشه هم اخر جمله می آید ....مانند
می دوزد...می سازد...می راند.......
در جمله ...
 مادرم با سوزن دامن می دوزد .
  یعنی اینکه مادرم دارد کاری را انحام می دهد .که در اینجا (می)  کاری اومده و به مادرم کمک کرده تا دامن مرا بدوزد...

 نکته سوم : این شکل از صدای مصوت .(ای) بعد  از کلماتی می آید که صدای آخر آنها ( ا ..آخر چسبان و... ا ...آخر تنها )داشته باشند ...مانند...
مدرسه ای ....نامه ای ...زده ای....ساده ای .. بوده ای ... که هنوز برخی از حروف را نخوانده اند..

/ 0 نظر / 64 بازدید