سوال ریاضی تمرین واحدها 


2- 25 در صد یک متر چند میلی متر می باشد؟
3- علی از 10 کیلو متر راه خمس آن را پیموده است. او چند متر دیگر باید طی کند تا به پایان را برسد؟4 - 23/3 متر چند دس متر می باشد؟5 - علی نصف یک راه را با ماشین و ربع بقیه را با موتور طی کرد. اگر باقیمانده ی را او 3 کیلو متر باشد

کل را او جند کیلو متر می باشد؟


6 - سه متر جه کسری از دو کیلو متر است؟7 - خمس دو ساعت و نیم چند ثانیه می باشد؟8 - سه متر مربع چند کیلو متر مربع می باشد؟
9 - یک پنجم دو کیلو متر مربع چند متر مربع می باشد؟

10 - از یک مایع 960000 سی سی داریم .جند ظرف 4 لیتری لازم داریم تا مایع را در آن خالی کنیم؟


11 - 300 متر مربع چه کسری از 5 هکتار است ؟


12- 34/143 برابر است با .......... متر و ............... سانتی متر و ........... میلی متر .
13 - قد علی 1760 میلی متر است و قد حسین 1/75 متر . قد کدامیک بلند تر است؟
15- مناسب ترین واحد اندازه گیری طول یک کتاب ........ و طول زمین فوتبال ................. است.

         

/ 0 نظر / 7 بازدید