تاریخ درس 2 : گسترش اسلام

1-        پیامبر در آغاز بعثت ، چگونه مردم را به دین اسلام دعوت می کرد

2-      پیامبر چند سال مردم را به طور پنهانی به دین اسلام دعوت کرد ؟

3-      پس از 3سال دعوت پنهانی ، خداوند به حضرت محمد چه ماموریتی داد؟

4-      چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند ؟

5-       اوّلین پیشنهاد کا فران به پیامبر چه بود ؟

6-      چرا پیامبر به مسلمانان دستور هجرت داد ؟

7-      مسلمانان از چه راهی وچگونه به حبشه هجرت کردند؟

8-      اوّلین هجرت مسلمانانبه کجا بود ؟

9-       وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه باز گردانند ، به چه کاری دست زدند ؟

10-      پامبر ویارانش چند سال در بیرون شهر مکّه به سختی زندگی کردند ؟

11-     پس از 3سال زندگی در درّه ، حضرت محمد از جانب خدااز  چه  آگاهی یافت ؟

12-    چرا کافران به پیامبر ومسلمانان اجازه دادند که دوباره به مکّه بازگردند ؟

13-    چه کسی خبر خورده شدن عهد نامه به وسیله ی موریانه را به کافران داد؟

14-    پیامبر چگونه از هر فرصتی برای دعوت مردم به اسلام استفاده می کرد ؟

دم را به اسلام دعوت می کرد ؟

پاسخنامه در س 2 : گسترش اسلام کلاس پنجم ابتدایی

 

1-     به طور پنهانی

2-     3سال

3-     مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند و آنان را از بت پرستی باز دارد .

4-     همه جا صحبت از دین اسلام بود .کافران وثروتمندا ن مکّه ، از گسترش اسلام احساس خطر می کردند .آنان می دانستند که اگربت پرستی از میان برود، هرگزنمی توانندبر مردم حکومت کنند .

5-     آن ها ابتداتصمیم گرفتندبا دادن پول ومقام به حضرت محمد او را از راه خدا باز دارند،ولی پامبر پیشنهاد کافران را نپذیرفت .

6-     وقتی آزار واذیّت بت پرستان زیاد شد، پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور دادکه به حبشه هجرت کنند ،زیراپادشاه حبشه مردی عادل بود.

7-     از طریق دریای سرخ باکشتی

8-     به حبشه

9-     آن ها با هم پیمان بستند که رابطه ی خود را با مسلمانان قطع کنند و با آن ها خرید وفروش وازدواج نکنند. آن گاه عهد نامه ای در این باره نوشتند و آن را درخانه ی کعبه گذاشتند.

10-3سال

11-آگاه شد که موریانه عهد نامه ی کافران را خورده است.

12-کافران رفتند ودیدند که پیامبر درست گفته است ( موریانه عهد نامه را خورده است )بنابراین به پیامبر ومسلمانان اجازه دادندکه دوباره به مکّه باز گردند .

13-ابو طالب

14-او در هنگام مراسم حج که مردم زیادی برای زیارت کعبه می آمدند ، آنان را با اسلام آشنا می کردو دعوت خود را به وسیله ی آنان به گوش مردم روستا ها وشهر های اطراف می رساند . از جمله کسانی که دعوت پیامبررا پذیرفتند ، عدّهای از مردم مدینه بود.

/ 3 نظر / 3 بازدید
azimi

خانم خیلی خیلی عالی

azimi

خانم خیلی خیلی عالی

مهدی قلیزاده

خیلی خوب بود