هدف اصلی آموزش و پرورش،

 هدف اصلی آموزش و پرورش - تربیتی

هدف اصلی آموزش و پرورش، تربیت افراد نوآوری است که می توانند فکر کنند، نه افرادی که  

به تکرار آنچه به آن ها گفته شده است، اکتفا می کنند. هدف دیگر، پرورش تفکر انتقادی 

است، یعنی افرادی که اهل تحقیق و بررسی هستند، نه افرادی که آنچه به آن ها گفته  

می شود را قبول کنند. 

                                                                                                     ژان پیاژه

/ 0 نظر / 6 بازدید