سوال ریاضی

به نام خدا

آزمون ریاضی 5 ابتدایی .دبستان غیر انتفاعی علویان.طراح .آریاشکوه

کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و هفت هزار خوانده شود؟     500230007000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

 

حاصل عبارت روبرو کدام است؟   سه ودو هفتم به اضافه ی سه وپنج پنجم

الف -هفت وسه هفتم                 ب: هفت و دو هفتم

ج: شش وهفت دوازدهم               د-شش و ده سی پنجم              

 

ربع 40تا برابر است با:             

الف) 50 تا            ب) 20 تا                   ج)10 تا                 د) 8 تا

 

در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 28= دوازده شانزدهم          

الف : 30                         ب: 28                ج: 36                        د: 8

 

مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 3000 متر و 2500 متر چند هکتار است؟

الف: 750000 هکتار      ب: 7 هکتار                  ج: 375هکتار            د: 37هکتار

 

کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/40 متر = 4030 سانتیمتر                ب: 7/0 سانتیمتر = 7 میلیمتر

ج: 08/5 کیلوگرم = 5008 گرم                     د: 006/7 متر =  7006میلیمتر

 

%30 عدد 500 چند تا می شود؟

الف: 100 تا                           ب: 150تا                  ج: 800تا                 د: 500تا

 

نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 5 به2 است. اگر وزن مادر 45 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 20 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 25 کیلوگرم

 موفق باشید.

/ 0 نظر / 7 بازدید