فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.


 

     
 
 
 

به نام خدا

متن دیکته ی دانش آموزان کلاس اوّل ابتدایی


دیکته ی شُماره  ی  1                 

  آ ا  –   بـ ب  –  آب -

 با  – آبا  –  بابا  -

 بـ ب -  با  -  باب – 

 آب –  بابا  –  آبابا  -

 بـ ب – آب – آا –

       آبا  به زبان آذری : مادر

 

دیکته ی شماره  ی      2                        

 آ ا –   بـ ب –  آب –

 با  –  آبا –  بابا  –

 باب –  آبابا  –  آا –

ب ! –  آا –  بـ ب –

آب –  با -  آبا – آبابا –

باب - آب! -  آا -  بـ ب –

*- آبابا به زبان آذری : پدر بزرگ

 

دیکته ی شماره  ی  3                              

آا -  بـ ب – اَ  -َ   - با  - آب  -

آبا – بابا  - آبابا –  باب  - بـ ب –

اَ –َ   -  بـَ  - آب! -  آبابا -  آبا –

بابا  آب!  –  آبابا  آب!  -  آبا  آب! –

با –  بابا  -  باب  - آبا – آا  -   بـ ب  - اَ –َ    -

 

دیکته ی شماره  ی 4                           

آا -  آب  - آبا  -آبابا – 

بـ ب – بـَ  - با  -بابا - 

باب – بابا آب!  - آا – 

اَ –َ  - اَدَب  - ا َبَد – باد –

د – دَ – دا  - داد – آباد –

آ ا – بـ ب – اَ –َ  - با – دا –

 

دیکته ی  شماره ی       5                          

آ ا -  بـ ب – اَ –َ  -  د – مـ م –

آب – آبا  - آبابا – آ ا – باد –

اَ-َ -  بـَ – دَ – مـَ – اَدَب –

مـ م – بادام – داد – دادَم –

با –  باد -  آباد –  بابا – آبابا آمَد.

 

دیکته ی  شماره ی       6                 

آا – بـ ب – اَ –َ – سـ س – د – مـ م –

اَ –َ  - بـَ -  دَ – مـ َ – سـَ –

بابا   آب   داد.

آبابا  آمَد.

سام   با   اَسب   آمَد.

بابا   بادام   داد.

باد  با  آب  آمَد.

 

دیکته ی  شماره ی       7                

آ ا -   بـ ب -   اَ-َ   د –  مـ م –  سـ س –

بابا -  آب  -  باد  - داد  - بام  -

بادام -  آمَد  - اَ سب -  سام – آبابا –

بابا  آب  داد.

آبا  بادام  داد.

سما با  اَ سب  آمَد.

بابا   سَبَد  داد.

 

دیکته ی  شماره ی       8                             

آ ا  - د  - مـ م  - بـ ب – اَ-َ  - سـ س –

او  و   -  بـَ  -  مـَ -  دَ –   سـَ  -

بابا  بادام  داد.

سام   آب  داد.  

او  با  اَ سب   آمَد.

بَم  آباد   باد.

داماد   با  اَ سَد  آمَد.

آبابا   با  اَ سب  آمَد.

آبا  سَبَد  داد.

 

دیکته ی  شماره ی       9                          

بـ ب –  مـ م – د – آ ا –  سـ س -  او  و  - تـ ت –

سام  بادام  داد. 

بابا  با اَ سب  آمَد.

او  با  سام  دَست  داد.

آبابا  سَبَد  داد.

دَست   دَست   دَست

بابا  تاب   بَست.

باد  - آباد  - سوت  - دوست  - اَ ست –

بـَ  - مـَ  - دَ  - سـ َ  - تـَ  -

 

دیکته ی  شماره ی       10                 

ر -  مادَر  - اَبرو  - سَرد  - دَرس –

بابا   تاب    بَست.

سام   آرام   آمَد.

سارا   مادَر  دارَد.

اَبر  با   باد   آمَد.

سارا  دَر  دَست  توت  دارَد.

سام  با  دارا  دوست  اَ ست.

تـ ت – تاب – بادام – توت  - اَ سب –

او  و – دود  - سَبَد – داد – دوست  - سـ س – مـ م –

 

# - با عنایت به ارتباط افقی دروس از این به بعد در آخر بعضی  دیکته ها از درس ریاضی نیز مطلبی خواهد بود. مثا ل:

از سمت چپ ، از 1 تا 5  به ترتیب بنویسید. 

                                                                                                          5-4-3-2-1

 

دیکته ی  شماره ی       11                 

ر – او  و – تـ ت – سـ س – مـ م

سام  با   اَ سب  آرام  آمَد.

مادَر  با  سارا  آمَد.

بابا  دَر  دَست  توت  دارَد.

او با دَست  تاب  را  بَست.

بَرادَر  با  اَسب  آمَد.

سارا  دَر  دَست  ماست  دارَد.

بابا  دَرس  را دوست  دارَد.

مادَر با  سباآرام  آرام  آمَد.

 

دیکته ی  شماره ی       12               

سارا  دَر  دَ ست  اَنار  دارَد.

مامان دَر  سَبَد نان  ،   اَ نار  دارَد.

آن مرد   دَندان   نَدارَد.

مَن   اَنار  را   دوست   دارَم.

سامان  دَر  آبادان  دوست  دارَد.

آن  مَرد  با  اَ سب  دَر  باران  آمَد.

مَن  با   مادَر   دَر  باران  آمَدَم.

آن  مَرد  با  ساسان  دوست  بود؟

ابر  در  آسمان  نبود!

آ ا – د – سـ س  -  اَ –َ -  مـ م -  نـ ن –

 

دیکته ی  شماره ی       13                 

آب  - آبی  - آ ا -  بـ ب  - باد  - باران  - اَ-َ -   اَمین 

داد -  مـ م – میز  - سـ س – دارَد – دَ ست  - سَبَد –

دَر – او  و –  توت  - آمَد – مَن -  مادَر  - دوست  -

تـ ت –  دارَم –  تاب  - سوت  -  بَست – بابا  - ر  -

آرام – نـ ن- نَم نَم – ایـ یـ ی ای - ایران– ایرانی –

ز  - زَ -  زَرد –  سَبز – بادام – آدَم – اَ سب  -

سام –   دود  -  ا َست – ماست –  بَرادَر  -

 

دیکته ی  شماره ی       14              

ایـ یـ ی ای – ز –  س  - مـ م – تـ ت –

ایران  سَر سَبز  ،  آباد  اَست.

آن  سَرباز  با  اَسب  اَز تبریز آمَد.

مَن  ایران   را  دوست  دارَم.

اَمیر با دَست  میز می سازَد.

زَری سیب را  بَر می دارَد.

او اَنار ، سیب دَر دست دارَد.

ساسان  با سامان دوست اَست.

 

دیکته ی  شماره ی       15                

ایـ یـ ی ای – ایرانی – دارَم  -  ایران –دوست –

آ زاد – سَر سَبز –می سازَد – زَمین – می سازَم –

بَر می دارَد –  دامَن –  روز -   زَن  -  سو زَن  -

مادَر –   میز  -   زَرد   –   سَبز  –   سَرباز - 

تَرازو  - اَمین  -  زیبا -  سیب -  ایرانی –

ما  ایران   را  دوست  داریم.

اَمین  دَر  دَست  سوت  دارَد.

مادَر  دَر  دَست  بادام  ،  توت  ،  سیب  ،  اَنار  دارَد.

 

دیکته ی  شماره ی       16                 

سـ س – مـ م – تـ ت – ایـ یـ ی ای -  اِ –ِ  ـه  ه –

نَرده -  مِداد -  ساده  -  تازه –  اِمام  -

 داده –  دَسته – نادِر – مَدر ِسه – ایمان –

سارا  مِدادِ  امین  را  داده  بود.

بابا  دَر  سَبَد  اَ نار ، سوت ، سوزَن  دارَد.

اِمروز  مادَر  با  دَست ِ  راست  دَر  را  بَست .

ایران ِ ما  آباد  ،  آزاد  اَست.

سام  به  اَ سب  آب ،  دانه   داده  بود.

اِنسان  سیب ِ  زَرد ،  سَبز  را  دوست  دارَد.     

                                                           -7-6-5-4-3-2-1-0

 

دیکته ی  شماره ی       17                            

آ ا  – بـ ب  -  آب –  بابا -   باد  - تاب –اَ -َ  -د – بادام-

اَ سب – اَبر – باران – اَمین – دَر – داد – مادَر – او  و –

سوت – دوست – مـ م – آمَد –  آ دَ م   - اَست  - سـ س –

سَبَد –  دَرس –  سام –  سارا –  سود –  دود –  توت –

دَست -  بَست -  ماست – سَرو – اَبرو – آرام – بَرادَر –

دارَد – رود – مار – نـ ن – نان – نَم نَم – آسمان – آباد-

آبادان – اَنار – دَندان – مَن – آن  - مَرد – ایران – ایرانی-

آ ا – بـ ب – اَ –َ -  د  - مـ م – سـ س – او   و – تـ ت -  ر- نـ ن –

  -8-7-6-5-4-3-2-1-0

 

دیکته ی  شماره ی       18                         

دَرس ِ 6 -   ایـ یـ ی ای -  سیب – ایران – آبی -  اَمیر – اَمین -

رامین –  بَرمی دارَد - بـ  ب – اَ –َ –   سـ س –  آ ا –  او   و  -

تـ ت -  ز  -  سَرباز  -  زود  -  سَبز  -  آزاد –  زَبان -   زَمین –

زَنبور – سوزَن – میز – تَرازو – سَر سَبز – بازی – اِ مـــروز – دیروز-

اَمین ، اَمیر  با رامین  دوست اَست .

مَن ایران ِ آباد ، آزاد ، سَر سَبز  را دوست دارَم .

زَری اَز زَمین توت ، بادام  بَر می دارَد.

 

دیکته ی  شماره ی       19                        

اَ میر دَر دَست سیب ، اَنار ، آناناس دارَد.

ما ایران ،ایرانی را دوست داریم.

اَمین دَر سَبَد مِداد ،دانه ، سوت دارَد.

سارا نان ِ تازه  را دوست دارَد.

مِداد ِ رامین سَبز ، زَرد اَست.

برادرم آش ، شیر ، اَنار  را دوست دارَد.

آن شَب سِتاره دَر آسمان بود.

مادَر ِ آزاده دَر دَست شانه ، تَراش دارَد.

شـ ش – یـ ی – ایـ یـ ی ای –اِ –ِ ـه ه –

 

دیکته ی  شماره ی       20                    

دَرس ِ7 ، دَرس ِ 8 –  اِ –ِ ـه  ه  -  اِمام – ساده – دانه –

نَرده –  سوت –  اِنسان –  تازه –  آزاده -   مِداد – نَرده

مَدرسه – دامَن – سوت – اِنسان – تازه – آزاده –

یـ ی – یاس – دَریا – می آیَد –یاس – ماسه -

سارا سَبَدِ توت را به زَری داد.

ایرن ِ ما ، آباد ، آزاد ، سَر سَبز اَست.

آن شَب مادَر به مَن آش ، تَراش ، شیر داد.

اَمین دَر آسمان  سِتاره را به مادَرَش  نِشان داد.

آبابا دَر دَست اَنار ، سیب ، نان ِ تازه دارَد.

مَن بوی  ِ یاس ،دَریای ِ آبی را دوست دارَم.

آزاده اَز دَبِستان زود می آیَد.

 

دیکته ی  شماره ی       21                     

اُ –ُ  - یـ ی – سـ س – ایـ یـ ی ای – شـ ش –

اُمید  با  شُتُر  اَز  بُناب  تُند  آمَد.

آن  بُز  دُم  دارَد.

مادَر ِ اُمید دَر باران  اَز  دَبِستان تُند آمَد.

مَن مَردُم ِ ایران  را دوست دارَم .

او  با مُدیر اَز دَبِستان تُند آمَد.

مَن اَنار ِ تُرش را دوست دارَم. 

مَن با اُمید دَر اُتوبوس نِشَسته بودیم.

 # ریاضی: در بین اعداد یکی از علامت های ؛ کَمتر ، مساوی ، بیشتَر را بگذارید.

            6           8             ،           6           6               ،          9        7

 

 

دیکته ی  شماره ی       22                       

بابا – اَمین – مادَر – آزاده – آبی – آب – مَدر ِسه – مُدیر –

اِمام – مِداد – میز – باد – زود – سیب – سیر – شیر – آ ا –

سَمَنو – بـ ب –دَریا – دَرس – باران – اَ –َ – اَبر – د – دَر –

داد – مـ م –سـ س – دارَد – دَست – سَبَد – یاس – او   و –

بَستَنی – زَبان – تئت – آمَد – مَن – دوست – تـ ت – دارَم –

سوت – بَست – ر –آرام – نـ ن  - نان – نَم نَم – ایـ یـ ی ای-

ایران –ایرانی – سُرمه ای – آباد – بیدار – سَرباز – زَرد –

سَبز – اِ –ِ ـه ه – شـ ش – یـ ی – اُ –ُ – شَب -  داستان –

اَست –  می رانَد.

 

دیکته ی  شماره ی       23                       

دَرس ِ 7 – اِ  -ِ ـه ه – اِمام – مِداد – دامَن –

باد با دَ ک  -  شـ ش – تَراش – آتَش – شَب –

یـ ی –

دَرس ِ 8 –  یاس –  سایه –  ماسه  -  اُ –ُ  -

بُز – کـ ک – کَبوتَر – اَردَک – کَدو – سُرسُره –

مِداد ِ سارا دَر سَبَد ِ اَنار نَبود!

شَب ِ سه شَنبه اَمین  سِتاره ای  دَر آسمان نَدید ؟

اَز سَمتِ راست  به سَمت ِ ما بوی ِ یاس  می آیَد. 

مَن دَریای ِ آبی ، آرام ، زیبا  را بِسیار دوست دارَم.

مادَر ِ کَریم بَرای ِ آش ،  سَبزی را می شویَد.

اُمید دُر باران با شُتُر اَز بُناب آمَد.

زَنبور دَر کَندو ، کَبوتَر روی ِ بام ، اُردَک دَر آب بودَند.

 

دیکته ی  شماره ی       24                          

دَرس ِ 8 – اُ –ُ – اُمید – تُند – مُدیر – دُرُست – شُتُر – 

دَرس ِ 9 – کـ ک – کَبوتَر – اُردَک – کَندو – کودَک –

نُمُک – کَره – یاس – دَریا –

مَن بوی ِ یاس ، دَریای ِ آبی  را دوست دارَم.

آن روز آزاده  اَز مَدر ِسه زود آمَد .

اُمید دَر بُناب اَسب ، شُتُر ، کَبوتَر ، بُز را دید.

کَریم دَر کِرمان ، زَنبور را دَر کَندو، تَماشا کَرد.

مادَر ِ اَکرَم کَباب ، آش با کَشک را دوست دارَد.

سامان دَر ساک کَدو ، کَره ، نَمَکدان داشت. 

کَبوتَر با کَبوتَر ، باز با باز ، کُنَد بازی.

# - ریاضی:              ؟    =  1+ 5              ؟    =  2+ 3

 

 

 

دیکته ی  شماره ی       25                 

دَرس ِ 9 – کَبوتَر – اُردَک – باد بادَ ک – کَندو  -

کَبک – باد کُنَک -  موشَک – کودَک – نَمَکدان -  

اُردَک دَر آب وَ زَنبور دَر کَندو نَبود؟

کَبوتَر با کِبک دَر آسمان ِ آبی بودَند.

داوَر بَرای ِ وَرز ِش کاران سوت زَد!

بَرادَر ِ سام دَر کرمان دونده بود، بَرنده شُد.

کَریم وَزنه بَردار ، اَکبَر دَوَنده  وَ اَمیر سَوار کار بود.

مَن می دانَم شادی  شادی با وَرز ِش اَست.

نانوا نان را اَز تَنور بیرون می آوَرَد.

آن روز مادَر ِ کامران کَباب دُرُست  کَرده بود.

یادِ او کُن ، یادِ او کُن ، یادِ او. 

 

دیکته شماره ی 26       

درس8 ـ مادَر بوی یاس و دریای آبی را بسیار دوست دارد.

روزِ شنبه اُمید با مدیر از دبستان تند آمد.

درس9ـ کریم در کردستان اِردک و کَبک دارد.

کاشان و ترکمن در ایران است.

برادر اَکبر در کودکستان درس دارد.

اَکرم اُردک را دَر آب و زنبور را در کندو ندید!

درس10ـ پرستو با پروانه در آسمان پرواز می کنند.

مادرِ پروین آش و سوپ می پزد.

پدر پرویز نانِ تازه با شیر را دوست دارد.

و ـ ورزش ـ دونده ـ پـ پ ـ توپ ـ پرواز


 

دیکته شماره ی 27              

درس10ـ پـ پ ـ پَر ـ پرستو ـ پروانه ـ پا ـ توپ ـ پَر پَر ـ 

پارسا پرستو، پرنده و پروانه را در آسمان دید.

پروین توپ را به سمت پری پرتاب کرد.

پرویز توپ را با پا آرام می زند.

آن روز پرستو، کبوتر، کَبک در آسمانِ بُناب پرواز می کردند.

پرویز برادَرِ پوران در بانک پس انداز دارد.

پری، زری با پروین در پارک توپ بازی می کردند.

آ ا ـ ایـ  یـ  ی  ای ـ کـ ک ـ سـ س ـ بـ ب ـ 

نـ ن ـ شـ ش ـ او و ـ د ـ اُ ــُـ  ـ تـ ت ـ پـ پ


 

دیکته شماره ی 27    

مادر می داند که گرگ با گوزن دوست نبود!

بُناب زیبا، سرسبز و آباد است.

گوزن از  از گرگ و سگ بزرگتر است.

پدربزرگِ پرویز در گرگان زندگی می کند.

دیروز پروازِ پروانه و پرستو را تماشا کردم.

من سوارکار، داور، ورزش کار و دونده را دوست دارم.

کبوتر با کَبک  در کنارِ آب زندگی می کنند.

بابا می گوید: من شیراز، سبزوار و کاشان را دیده ام.


 

دیکته شماره ی 29         

درس11ـ فـ ف ـ فِرفِره ـ فراموش ـ شرف

دیروز فرشید به فرزاد آفرین گفت.

فرزانه با پروانه در مدرسه توپ بازی می کنند.

آن روز در بُناب برفِ تندی می بارید.

من با فرید آدم برفی درست کردیم.

آیا می دانید، اِمروز آسمان آفتابی نیست!

فیروز کیف، کفش و فرفره دارد.

آزاده و اَمین کفش زمستانی دارند.

آیا شما می دانیدکه، شیراز مرکزِ اُستان فارس است؟

فرزانه، فرشته و فریده با فریبا دَر فریمان زندگی می کنند.